Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


 STADGAR FÖR GÄVLEBORGS FLYGSPORTFÖRBUND

 

Stadgarna är antagna på årsmötet den 15 mars 2006 enligt p 18

Ändring nr 1 av § 23, REVISION den 31 mars 2008

 

I. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

§ 1 Uppgift, ändamål

Gävleborgs Flygsportförbund (ideell förening) är ett specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Flygsportförbundet (FSF) och har till ändamål att främja, leda och administrera flygsporten och dess tävlingsverksamhet enligt FSF stadgar och inom Gästriklands- och Hälsinglands- Idrottsförbunds administrativa område.

 

§ 2  Sammansättning

Gävleborgs Flygsportförbund omfattar de föreningar (klubbar) som utövar flygsport och är anslutna till Svenska Flygsportförbundet (FSF) samt har sin hemvist inom Gävleborgs FSF geografiska område.

 

§ 3  Geografiskt verksamhetsområde

Gävleborgs FSF flygsportverksamhet utövas inom det geografiska verksamhetsområdet som enligt FSF beslut omfattar Gästrikland och Hälsingland.                     

 

§ 4  Ändring av stadgar

Ändring eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av SDF årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till stadgeändring skall skriftligen avges jämlik § 12.

Beslutad stadgeändring träder kraft efter godkännande av FSF.

 

§ 5  Beslutande organ

Specialidottsdistriktsförbundets beslutande organ är SDF årsmötet, extra SDF årsmöte och SDF-styrelsen.

 

§ 6  Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår

Specialidottsdistriktsförbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår. SDF-styrelsens arbetsår omfattar tiden från SDF årsmötet t.o.m. påföljande ordinarie årsmöte.

 

§ 7  Sammansättning av styrelse m.m.

SDF skall verka för att styrelse, valberedning, kommittéer, och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår.

 

§ 8  Firmateckning

SDF:s firma tecknas av SDF-styrelsen eller, om den så beslutar, av en eller flera särskilt utsedda personer.

 

§ 9  Skiljeklausul

 Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, SDF eller förbund får inteväckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa stadgar eller i RF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljemän.

 

§ 10  Upplösning av förbundet

Efter samråd med FSF kan SDF årsmöte upplösa förbundet genom beslut härom med minst 2/3 majoritet. I beslut om upplösning av förbundet skall anges att förbundets tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

Förslag till upplösningen skall skriftligen avges jämlik § 12.

 

  2. SDF ÅRSMÖTET

 

§ 11  Tidpunkt och kallelse

SDF årsmötet, som är Gävleborgs FSF:s högsta beslutande organ, hålls årligen före den 31 mars, dock inte på dag då DF-möte pågår.Årsmötet bör äga rum före FSF årsmöte.Tid och plats bestäms av styrelsen.

Kallelse till SDF årsmötet, och förslag till föredragningslista skall av SDF-styrelsen skickas till föreningarna, senast fyra veckor före mötet.

Förslag till stadgeändring eller annat förslag av väsentlig betydelse för SDF:et eller dess föreningar skall utsändas tillsammans med kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhets-plan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för föreningarna senast två veckor före SDF årsmötet.I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

§ 12  Förslag till ärenden att behandlas av SDF årsmötet

Förslag till ärenden att behandlas vid SDF årsmötet skall vara SDF-styrelsen tillhanda senast  två veckor före årsmötet. Rätt att inge förslag tillkommer distriktsstyrelsen samt till SDF ansluten röstberättigad förening.

 

§ 13  Sammansättning och beslutförhet

SDF årsmöte består av ombud för flygsportanslutna föreningar inom SDF geografiska område. Förening får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen.

Ombud får representera endast en förening och får inte vara ledamot av SDF-styrelsen.

SDF årsmöte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

 

§ 14  Rösträtt

Rösträtten vid SDF årsmötet bestäms genom röstlängd, vilken upprättas av FSF att gälla fr.o.m. närmast föregående årsskifte.

Röstlängden upptar de föreningar som under föregående kalenderår fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot FSF samt de förpliktelser mot SDF som kan ha bestämts av SDF årsmötet.

Röstlängden gäller oförändrat till dess att ny röstlängd har tilldelats SDF.

Yttrande- och förslagsrätt vid årsmöte tillkommer förutom ombuden, ledamot av SDF-styrelsen, SDF:s revisorer, motionär i vad avser egen motion samt valberedningens ledamöter i ärenden som rör valberedningens arbete.

Yttranderätt tillkommer RF:s, FSF:s och DF:s representanter, SDF:s arbetstagare och efter mötets enhälliga samtycke, annan närvarande deltagare.

Antalet röster är beroende av antalet medlemmar i föreningens enligt följande:

Förening med 10-25 medlemmar           - en röst

Förening med 26-75 medlemmar           - två röster

Förening med 76-225 medlemmar         - tre röster

Förening med 226 och fler medlemmar - fyra röster

Om föreningen deltar i mötet med två ombud och förfogar över endast en röst, utövas rösträtten av det ena ombudet. Förfogar förening över mer än en röst, äger föreningen bestämma rösternas fördelning mellan ombuden.

Förening skall inge fullmakt för sina ombud.

I fullmakten skall ombudens rätt att utöva föreningens rösträtt anges

Beslut vid mötet fattas genom enkel majoritet, utom i fråga om stadgeändring eller upplösning.

Omröstningen sker öppet, utom vid val, då sluten omröstning skall ske när ombud så begär. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, utom vid val då lotten avgör.

 

§ 15  Ärenden vid SDF årsmötet

Vid SDF årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1.     Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som FSF styrelse upprättat för SDF.

2.     Fastställande av föredragningslista för mötet.

3.     Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.

4.     Val av ordförande för mötet.

5.     Val av sekreterare för mötet.

6.     Val av två protokollsjusterare samt några rösträknare.

7.     Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:

a)    Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret.

b)    Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret .

 c) Revisorernas berättelse för samma tid.

8.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

9.     Behandling av förslag till mål, verksamhetsplan och budget för  innevarande år samt fastställande av eventuell avgift till SDF.

10.  Behandling av inkomna förslag (motioner) som inkommit in i den   ordning som anges i § 12 samt av styrelsens förslag.  

   Observera att ekonomiska frågor, vilka inte finns upptagna på mötets föredragningslista, inte får föreläggas till avgörande.

11.  Val av på ett år av ordförande för Gävleborgs FSF, tillika ordförande i  styrelsen.

12.  Val av styrelseledamöter för en tid av två år jämnt fördelat på udda   respektive jämna år.

13.  Val på ett år av en revisor och en revisorssuppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SDF.

14.  Val på ett år av en ordförande och 2 ledamöter i valberedningen. Främst ledamöter från varje aktiv flygsportgren. Se § 20 – 22.

15. Val av ombud och erforderligt antal ersättare till FSF-mötet,väljs av vald styrelse.

16. Val av ombud och erforderligt antal ersättare till DF-mötena,väljs av vald styrelse.

 

§ 16  Valbarhet

Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en till FSF ansluten förening. Ledamot eller suppleant i SDF-styrelsen är inte valbar som revisor eller som ersättare för revisor. Arbetstagare hos SDF eller hos FSF får inte väljas till ledamot av SDF-styrelsen eller valberedningen.

 

  § 17  Extra SDF årsmöte

SDF-styrelsen kan kalla medlemmarna till extra SDF årsmöte. Sådant möte får inte äga rum under tid då DF-möte pågår.

SDF-styrelsen är skyldig att kalla till extra SDF årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av röstberättigade föreningar inom distriktet begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När SDF-styrelsen mottagit en begäran om extra SDF årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra SDF årsmöte skall skickas till röstberättigade medlemmar senast sju dagar före mötet.

Underlåter SDF-styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra SDF årsmöte får endast i föredragningslista upptagna ärenden avgöras.

 

§ 18  Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 4 § och 10 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som fått högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet givna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten.

Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

§ 19  Ikraftträdande

Beslut fattade av förbundsmöte gäller från mötets avslutande om inte annat bestäms.

 

3. VALBEREDNINGEN

 

§20  Sammansättning m.m.

Valberedningen, som skall bestå av kvinnor och män, utgörs av en ordförande och 2 ledamöter, valda av SDF årsmötet. Den bör bestå av ledamöter från varje inom berört SDF verksam flygsportgren.

Valberedningen väljs av SDF årsmötet förbereder val av ny styrelse till nästa årsmöte, se § 24.

Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

 

§ 21  Åligganden

Valberedningen skall senast sex veckor före SDF årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vi SDF årsmötets slut, om de vill kandidera för nästkommande mandatperiod.

Senast fyra veckor före SDF årsmötet skall valberedningen skriftligen delge röstberättigade föreningar vilka som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval.

Senast två veckor före SDF årsmötet skall valberedningen skriftligen delge röstberättigade föreningar sitt förslag beträffande val enligt § 15, punkterna 11-15, samt meddela namnen  på de kandidater i övrigt som föreslagits till valberedningen.

Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap fått kännedom om. Valberedningens beslut skall protokollföras och efter SDF årsmötet skall protokollet överlämnas till SDF-styrelsen.

 

§ 22   Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid SDF-årsmötet

Föreningar och SDF får senast fyra veckor före SDF årsmötet till valberedningen avge förslag på personer för valen enligt 2 kap. 15 § 11-13 punkterna.

Innan kandidatnomineringen börjar vid SDF årsmöte, skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma enligt § 15, punkterna 11-15. Kandidatnomineringen är fri vilket innebär att ombud äger rätt att nominera personer utöver dem som föreslagits till valberedningen. Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid mötet, bör försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.

 

4.     REVISORER, REVISION Ändring 1, 2008-03-31

 

§ 23  Revisorer och revision

Specialdistriktsförbundets revisor(er), samt de eventuella revisorer utsedda av RF

och/eller RF:s distriktsförbunds årsmöte skall granska SDF-styrelsens förvaltning

och räkenskaper.

Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före SDF årsmötet och skall, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

 

5. SDF-STYRELSEN

  

§ 24  Sammansättning

SDF-styrelsen, som bör bestå av kvinnor och män, utgörs av ordförande och fyra ledamöter valda av SDF årsmötet.

Varje inom SDF verksam gren bör vara representerad av en ledamot i styrelsen

SDF-styrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt, men får utses till befattning inom styrelsen.

En av SDF årsmöte, enligt 3 kap. 2 § RF:s stadgar, utsedd hedersledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

 

.

§ 25 Styrelsens uppgifter

SDF-styrelsen är Gävleborgs FSF:s beslutande organ när SDF årsmöte inte är samlat.

 

Gävleborgs Flygsportförbunds uppgift är:

 1. att vara ett forum för flygsportverksamheten inom distriktet samt formulera verksamhetsplan och budget.
 2. att genom kontaktperson informera klubbarna om sin verksamhet, samt att aktivera klubbarna genom besök och delta på deras möten.
 3. att stärka och stimulera samarbetet mellan klubbarna och verka för ökad förståelse mellan olika flygsportgrenar.
 4. att svara för distriktets marknadsföring internt och externt.
 5. att upprätta och vidmakthålla kontakter med FSF grenar, DF, landsting och kommuner.
 6. att ge information om kurser och utbildning samt tillsammans med SISU utveckla studiecirkelverksamheten.
 7. att bistå klubbarna i utvecklingsarbeten och i enskilda projekt.
 8. att informera om vilka bidrag som kan sökas och följa upp att de blir utnyttjade samt inventera och informera om möjligheterna att få fondmedel för klubbarna i SDF:et.
 9. att kontinuerligt föra idéer vidare till FSF för presentation i bl. a "Flygsportnytt".
 10. att verka för att DM arrangeras eller att distriktet deltar i DM.
 11. att visa uppskattning till förtjänta flygsportare genom utdelning av förtjänsttecken, priser, stipendium och bidrag.
 12. att tillvarata flygsportens intressen mot lokala myndigheter.
 13. att delta på av FSF anordnade kurser och konferenser.

 

§ 26  Kallelse, beslutförhet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutför när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens närvarande ledamöter är ense om beslutet.

Vid lika röstetal äger närvarande ordförande utslagsröst vid öppen omröstning. Vid sluten omröstning avgör vid lika röstetal lotten.

Röstning får inte ske genom fullmakt.

Om ordföranden finner det erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall konfirmeras vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott. Styrelsen äger rätt att tillsätta erforderliga kommittéer.

 

§ 27  Överlåtelse av beslutanderätten

SDF-styrelsen får delegera sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till verkställande utskott, som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller till enskild styrelseledamot eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet underrätta SDF-styrelsen härom.

(Beslut som fattas av delegerad skall kontinuerligt rapporteras till styrelsen på lämpligt sätt. Rapporteringen bör ske rutinmässigt och företrädesvis i samband med styrelsesammanträden.)

Uppdaterad: 02 MAR 2015 22:00 Skribent: Sven-Erik Olsson
Epost: This is a mailto link


 

Vaccinera klubben.png

Sportlicens


fai

FAI betyder "Fédération Aéronautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet.Svenska Flygsportförbundet är en del av svensk idrott.


 

SISU.png

Vi är med i studieförbundet SISU idrottsutbildarna.


Postadress:
Gävleborgs FSF
Sven-Erik Olsson, S.Kopparslagsgatan 13 C
802 51 Gävle

Kontakt:
Tel: 026686843
E-post: This is a mailto link

Se all info